Zatezne i ugovorne kamate od 1.7.2022.

U Nar. nov., br. 75/22 objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, a iznosi 2,31%.

 Stopa zateznih kamata

Na temelju te stope izračunava se stopa zatezne kamate, koja se od 1. srpnja 2022. primjenjuje u visini od 7,31% na sljedeće odnose:

  • na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze (2,31% - 3 + 8) u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12 – 78/15), te
  • na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava (2,31% + 5) u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 126/21).

Na ostale odnose (koji dakle nisu poslovne transakcije niti su trgovački ugovori odnosno ugovori između trgovaca i osoba javnog prava) u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima od 1. srpnja 2022. primjenjuje se stopa zatezne kamate u visini od 5,31% (2,31% + 3).

U nastavku se daje pregled stopa zateznih kamata od početka primjene kune, koje su se utvrđivale na razini godine odgovarajućim Odlukama, a od 1.1.2008. primjenom Zakona o obveznim odnosima, te od 30.6.2013. primjenom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u odnosu na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze).

Stopa ugovornih kamata

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. najviša ugovorna kamatna stopa u odnosima između osoba od kojih barem jedna nije trgovac iznosi 7,965 % (5,31 + 0,5 X 5,31). Ako su u ovim odnosima kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa, vrijedi kamatna stopa u visini četvrtine stope zakonskih zateznih kamata određene sukladno čl. 26. st. 1. ZOO-a. To bi značilo 1,3275% (5,31 X 0,25).

U istom razdoblju najviša ugovorna kamatna stopa između trgovaca, odnosno trgovca i osobe javnog prava iznosi 12,7925 % (7,31 + 0,75 X 7,31). Ako su između trgovaca kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa, vrijedi polovina stope zakonskih zateznih kamata određene sukladno čl. 26. st. 1. ZOO-a. To bi značilo 2,655% (5,31 X 0,5). Ako su ugovorene više kamate od dopuštenih, primijenit će se najviša dopuštena kamatna stopa.

O pravnom, poreznom, i računovodstvenom aspektu zateznih i ugovornih kamata pročitajte više u FIP-u, br. 8/20.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag