Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti davanja propisana Zakonom o porezu na dohodak (predujam poreza na dohodak i prirez, uvažavajući osobne odbitke za radnike iskazane na poreznoj kartici) te Zakonom o doprinosima (doprinos za mirovinsko te zdravstveno osiguranje).

U nastavku je dan pregled važećih stopa poreza i doprinosa te uvećanja osobnog odbitka uz druge aktualne podatke.

Sadržaj: 

 • Doprinosi iz plaće i naknade plaće
 • Beneficirani staž radnika
 • Poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
 • Osnovice doprinosa za 2021.
 • Uplatni računi za doprinose
 • Stope poreza na dohodak
 • Osnovni osobni odbitak i uvećanja osobnog odbitka
 • Minimalna plaća
 • Nalog za plaćanje
 • Obvezni elementi „poziva na broj zaduženja“
 • Preračunavanje neto plaća u bruto plaće od 1.1.2021. godine
 • Koeficijenti prireza te poreza i prireza za stopu 20% i 30%
 • Koeficijenti za preračun neto iznosa primitka u bruto iznos (doprinos iz primitka 20% i na primitak 16,5% - bez osobnog odbitka)
 • Šifarnik osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja 

 

Porezi i doprinosi iz plaće i naknade plaće/Osnovice doprinosa

Doprinosi iz plaće i naknade plaće

Beneficirani staž radnika

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar. nov., br. 115/18 i 34/21)

 

Poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu*

Rok za uplatu: do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec
Za boravak/put u zemlje EU, EGP (Norveška, Island i Lihtenštajn) i Švicarsku te zemlje s kojom je ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje zdravstvene zaštite (BiH, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Turska), ne plaća se doprinos za ZZ u inozemstvu.


Osnovice doprinosa za 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća za razdoblje

I. - VIII. 2020. iznosi 9.181,00 kn (Nar. nov., br. 118/20)
najniža mjesečna osnovica = 3.488,78 kn    (9.181,00 x 0,38)
◆ najviša mjesečna osnovica = 55.086,00 kn       (9.181,00 x 6)
■ ako je mjesečna plaća radnika veća od 55.086,00 kn doprinosi za MO (I. i II. stup) obračunavaju se na 55.086,00 te iznose 11.017,20 kn (8.262,90 + 2.754,30)
■ primjenjuje se samo na primitke vezane uz rad za određeni mjesec
(ne za potpore, nagrade iznad neoporezivih iznosa)
■ doprinosi na plaću obračunavaju se na cijeli iznos isplaćene plaće
najviša godišnja osnovica = 661.032,00 kn (9.181,00 x 6 x 12)
■ primjenjuje se samo za doprinos za MO za I. stup
■ doprinos za MO za II. stup obračunava se i na razliku iznad najviše godišnje osnovice
■ može se primijeniti samo kod jednog isplatitelja
■ doprinosi na plaću obračunavaju se na stvarno isplaćenu plaću

Uplatni računi za doprinose

 

Porez na dohodak

Stope poreza na dohodak

Na sve plaće koje se isplaćuju od 1.1.2021., neovisno o razdoblju za koje se isplaćuju, pri utvrđivanju porezne osnovice primjenjuju se stope poreza na dohodak propisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 138/20).

Uplatni račun: grada/općine prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika: HR68 1880 – OIB – oznaka izvješća JOPPD)

Osnovni osobni odbitak i uvećanja osobnog odbitka

 

Minimalna plaća

Sukladno Zakonu o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18), minimalna plaća u smislu ovoga Zakona je najniži mjesečni iznos brutoplaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu. U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.
Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

Zakon se ne odnosi na radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istodobno član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge i sl. prema posebnim propisima.
Zakon u 2021. više ne propisuje mogućnost umanjenja osnovice za obračun doprinosa ‘’na’’ plaću.

Nalog za plaćanje

Ako se nalogom za prijenos isplaćuje neto plaća, upisuje se u polje Model HR67, a u polje Poziv na broj platitelja: OIB isplatitelja osobnog primanja – broj JOPPD obrasca - podatak o plaći, a u polju Šifra namjene SALA.
Na nalogu za isplatu plaće, u polju ''poziv na broj platitelja', upisuju se sljedeći podaci: 67 OIB – GG001 do GG365/366 – X. Navedeni podaci propisani su čl. 258.e Pravilnika o doprinosima i čl. 90. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak pri čemu simboli imaju sljedeće značenje:
67– broj modela
OIB – OIB obveznika plaćanja javnih davanja
GG001 do GG 365/366 – oznaka obrasca JOPPD na kojem je iskazana obveza doprinosa prema plaći/primitku koji se isplaćuje ili godina i redni broj mjeseca za koji se isplaćuje plaća za koje je obveza doprinosa evidentirana na uplatnim računima koji su bili na snazi do 31.12.2013.
X – podatak o plaći (odnosno o drugom dohotku, dohotku od kapitala, itd.):

Obvezni elementi „poziva na broj zaduženja“

Pravilnik o porezu na dohodak i Pravilnik o doprinosima

Preračunavanje neto plaća u bruto plaće od 1.1.2021. godine

Preračunavanje neto plaće u bruto iznos može se izvršiti primjenom jedne od formula koje su prikazane u nastavku. Pritom treba voditi računa da se odabere odgovarajuća formula, ovisno o visini neto iznosa plaće, osobnom odbitku, visini prireza porezu na dohodak te najvišoj mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje koja za 2021. godinu iznosi 55.086,00 1.
Formule za preračunavanje neto plaća u bruto plaće za 2021., kao i koeficijente poreza i prireza, navodimo u nastavku.

Koeficijenti prireza te poreza i prireza za stopu 20% i 30%

Koeficijenti za preračun neto iznosa primitka u bruto iznos (doprinos iz primitka 20% i na primitak 16,5% - bez osobnog odbitka)

Šifarnik osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja 

 

Natrag