Plaće

Pri obračunu plaće, kao i ostalih primitaka koji se smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, isplatitelji su obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti davanja propisana Zakonom o porezu na dohodak (predujam poreza na dohodak i prirez, uvažavajući osobne odbitke za radnike iskazane na poreznoj kartici) te Zakonom o doprinosima (doprinos za mirovinsko te zdravstveno osiguranje).

U nastavku je dan pregled važećih stopa poreza i doprinosa te uvećanja osobnog odbitka uz druge aktualne podatke.

 

Porezi i doprinosi iz plaće i naknade plaće/Osnovice doprinosa

Posebni doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu*

Osnovica za obračun doprinosa     = 3.488,78 kn
◆ Iznosi doprinosa za
   cijeli mjesec (3.488,78 x 20%)  = 697,76 kn
Iznosi doprinosa za 1 dan:
◆ mjesec veljača:           24,92 kn   (697,76 : 28)
◆ mjesec ima 30 dana:   23,26 kn  (697,76 : 30)
◆ mjesec ima 31 dan:     22,51 kn  (697,76 : 31)

Rok za uplatu: do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec
*Za boravak/put u zemlje EU, EGP (Norveška, Island i Lihtenštajn) i Švicarsku te zemlje s kojom je ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje zdravstvene zaštite (BiH, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Turska), ne plaća se doprinos za ZZ u inozemstvu.

Stope poreza na dohodak

Osnovica za izračun plaće - za državne službenike i namještenike i javne službenike

◆ od 1.1.2021.  -  6.044,51 kn

Proračunska osnovica

3.326,00 kn - za obračun i isplatu naknada na temelju posebnih zakona (čl. 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021.  godinu, Nar. nov., br. 135/20)

Osnovice doprinosa za 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća za razdoblje I. - VIII. 2020. iznosi 9.181,00 kn (Nar. nov., br. 118/20)

najniža mjesečna osnovica: (9.181,00 x 0,38)         = 3.488,78 kn
najviša mjesečna osnovica: (9.181,00 x 6)              = 55.086,00 kn

■ ako je mjesečna plaća radnika veća od 55.086,00 kn doprinosi za MO (I. i II. stup) obračunavaju se na 55.086,00 te iznose 11.017,20 kn (8.262,90 + 2.754,30)  
■ primjenjuje se samo na primitke vezane uz rad za određeni mjesec (ne za potpore, nagrade iznad neoporezivih iznosa)
■ doprinosi na plaću obračunavaju se na stvarno isplaćenu plaću


 najviša godišnja osnovica (9.181,00 x 6 x 12)      = 661.032,00 kn

■ primjenjuje se samo za doprinos za MO za I. stup
■ doprinos za MO za II. stup obračunava se i na razliku iznad najviše godišnje osnovice
■ može se primijeniti samo kod jednog isplatitelja
■ doprinosi na plaću obračunavaju se na stvarno isplaćenu plaću

Minimalna plaća za 2021. (Nar. nov., br. 119/20)

4.250,00 kn  (3.400,00 neto)

Preračunavanje neto plaća u bruto plaće od 1.1.2021. godine

Preračunavanje neto plaće u bruto iznos može se izvršiti primjenom jedne od formula koje su prikazane u nastavku. Pritom treba voditi računa da se odabere odgovarajuća formula, ovisno o visini neto iznosa plaće, osobnom odbitku, visini prireza porezu na dohodak te najvišoj mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje koja za 2021. godinu iznosi 55.086,00 1.
Formule za preračunavanje neto plaća u bruto plaće za 2021., kao i koeficijente poreza i prireza, navodimo u nastavku.

Primjer: Preračunavanje neto plaće u bruto plaću

Plaća radnika utvrđena je u neto iznosu od 8.000,00 kn. Radnik koristi samo osnovni osobni odbitak, a prebivalište mu je u Zagrebu.
Odgovarajuću formulu odabiremo prema  prvom odgovarajućem izrazu ovisno o neto iznosu plaće. Za ovaj primjer prvi odgovarajući izraz je onaj pod br. 2.:

2. Neto plaća ≤ 30.000,00 – (6.000,00 x kp) + osobni odbitak
  8.000,00 ≤ 30.000,00 – (6.000,00 x 1,18) + 4.000,00 = 26.920,00 te za preračunavanje koristimo formulu br. 2 .:

Kontrola:

Koeficijenti prireza te poreza i prireza za stopu 30%

Beneficirani staž radnika

Obvezni elementi „poziva na broj zaduženja“ 

Pravilnik o porezu na dohodak i Pravilnik o doprinosima

 Osnovni osobni odbitak i uvećanja osobnog odbitka

Koeficijenti za preračun neto iznosa primitka u bruto iznos (doprinos iz primitka 20% i na primitak 16,5% - bez osobnog odbitka)

Osnovice doprinosa 2007. - 2019.

Prosječne plaće po zaposlenom u pravnim osobama RH

Pregled stopa poreza na dohodak od 1995. do 31.12.2015.

(Pri isplati plaća po sudskim presudama utuženih u bruto iznosu propisane obveze obračunavaju se primjenom propisa koji su bili na snazi u razdoblju za koje se plaće isplaćuju.
U tablici dajemo pregled stopa poreza na dohodak važećih od 1995. do 31.12.2015.)

Stope doprinosa na dan 31.12.2002.

 

Natrag