Naknade i članarine za 2022.

Obveza plaćanja naknade za članarine, općekorisne funkcije šuma i renti uređena je posebnim propisima o članarinama turističkim zajednicama, o šumama te zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U tablici se daje pregled obveznika plaćanja, osnovica, propisana stopa te rok plaćanja navedenih naknada.

Stope članarina turističkim zajednicama za 2022.

Napomena: članarina se umanjuje za 20% ako PO i FO obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koji se smatraju potpomognutim područjima (I. do IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti.

Stope članarina turističkim zajednicama za privatne iznajmljivače za 2022.

Fizička osoba (FO) koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) plaća godišnji paušalni iznos članarine, a ovisno o vrsti smještaja kako se navodi u tablici.

Napomena:

  • godišnji paušalni iznos članarine se umanjuje za 50% u 2021.,
  • godišnji paušalni iznos članarine se umanjuje za 50% za pomoćne ležajeve, ali se isti ne plaća u 2021. sukladno Pravilniku o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (Nar. nov., br. 64/21),
  • članarina se umanjuje za 20% ako PO i FO obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koji se smatraju potpomognutim područjima (I. do IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti.

Članarina HGK u 2022.

Dana 15.12.2021. Hrvatski sabor je izglasao novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori koji je objavljen u Narodnim novinama br. 144/21.

Iz Zakona ističemo sljedeće:

■ pravne osobe postaju članovi Komore upisom u sudski registar (kao i do sada),
■ visinu članarine za propisane skupine određuje svake godine Skupština Komore posebnom odlukom,
■ članovi Komore se, ovisno o gospodarskoj snazi, razvrstavaju u tri skupine, i to:

Kao što proizlazi iz prethodne tablice, ukupni prihodi kod druge/treće skupine povećani su sa 59 mil. kn na 60 mil. kn.

Novina je i da članovi Komore iz prve skupine nemaju obvezu plaćanja članarine prema odluci koju donosi Skupština Komore (koja u trenutku tiskanja ovoga priloga nije bila objavljena). Međutim, ove osobe mogu odlučiti da će plaćati članarinu u kojem slučaju koriste sve posebne usluge i proizvode iz djelatnosti Komore navedene u čl. 17. st. 1. Zakona. Ističemo da su navedeni članovi Komore (iz prve skupine), koji se odluče za plaćanje članarine, dužni o tome obavijestiti Komoru.

Natrag