Drugi dohodak - ugovor o djelu

  • može se sklopiti za naknade po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te za druge slične djelatnosti
  • obračun propisanih obveza istovjetan je za članove nadzornih odbora, skupština, povjerenstva i sl.

Primjer izračuna: Za potrebe prijevoda službenih dopisa s Anom Matić, s prebivalištem u Zagrebu, dogovorena je isplata naknade u iznosu od 4.000,00 kn (bruto).

Napomena: Ako je dogovoren neto iznos  potrebno je isti preračunati na bruto primjenom koeficijenata (vidjeti tablicu Drugi dohodak – koeficijenti za preračun neto iznosa drugog dohotka u bruto iznos).

Koeficijenti za preračun neto iznosa drugog dohotka u bruto iznos

Napomena: Koeficijenti u koloni bruto 1 koriste se pri utvrđivanju bruto iznosa naknade s uključenim doprinosom za mirovinsko osiguranje, porezom i prirezom te neto iznosom, bez doprinosa za zdravstveno osiguranje. Koeficijenti u koloni bruto 2 koriste se pri utvrđivanju bruto iznosa naknade s uključenim doprinosom za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, porezom i prirezom te neto iznosom (ukupni trošak isplatitelja).

Primjer: Ugovor o djelu – preračun neto iznosa u bruto

Uz pretpostavku da je s vanjskim suradnikom dogovoren neto iznos od 3.000,00 kn, a prirez se plaća po stopi od 14%, propisane obveze obračunale bi se na sljedeći način:

Ukupni trošak isplatitelja dobio bi se i množenjem neto iznosa i koeficijenta iz kol. 3 (bruto 2), odnosno 3.000,00 x 1,547208.

Natrag