Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2020.

Najavljeni ciljevi IV. kruga porezne reforme temeljem prijedloga Vlade RH predviđaju smanjenje ukupnog poreznog opterećenja, stabilan, održiv, jednostavan i socijalno pravedniji porezni sustav, jednostavnija i jeftinija porezna administracija te veća pravna sigurnost za porezne obveznike. Za njihovu je provedbu Vlada predložila niz mjera, čiji se prijedlozi trenutno nalaze na javnoj raspravi. Njihovo usvajanje i primjenu očekujemo od početka sljedeće godine.  

U nastavku dajemo sažeti prikaz novosti koje su predložene Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak.

Novim  Zakonom o porezu na dohodak proširuje se obuhvat primitaka koji se ne smatraju dohotkom na način da se dohotkom ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih ili fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim i javnim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu.

Proširuje se obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak odnosno utvrđuje se da se porez na dohodak ne plaća na nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa, te na premije dodatnog odnosno dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavci uplaćuju u korist svojeg radnika, ako su omogućeni svim radnicima prema propisu kojim je uređeno dobrovoljno zdravstveno osiguranje do propisanog iznosa.

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisanog neoporezivog iznosa smatraju se drugim dohotkom.

Nadalje, uređuje se i porezni tretman odnosno oslobođenje od obveze poreza na dohodak u slučaju otpisa nenaplaćenih potraživanja kada je trošak postupka naplate potraživanja veći od očekivane naplate.

Izjednačuje se porezni tretman otpisa pojedinih tražbina obveznika poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost s otpisima potraživanja kod obveznika poreza na dobit.

Uređuje se da u cenzus od 15.000,00 za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja.

Proširuje se pravo na umanjenje obveze predujmova poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada u iznosu od 50% porezne obveze za porezne obveznike koji imaju od 26 do 30 godina života, te se propisuje umanjenje obveze predujmova poreza na dohodak po osnovi nesamostalnog rada u iznosu 100% porezne obveze za osobe do 25 godina života. Pritom bi se propisana umanjenja mogla koristiti do visine mjesečne porezne osnovice od 30.000,00 kn. Umanjenje obveze obračunatog predujma moći će se koristiti kroz cijelo porezno razdoblje u kojem porezni obveznik navršava određenu godinu života.

Sukladno tome, uređuje se način obračuna u godišnjem obračunu poreza na dohodak odnosno utvrđivanje umanjenja porezne obveze po osnovi godina života (za osobe do 25 godina života umanjenje za 100%, te za osobe između 26 i 30 godina života umanjenje za 50%) te mogućnost korištenja tih umanjenja do visine porezne osnovice od 360.000,00 kn.

Također, propisuje se mogućnost korištenja pripadajućih osobnih odbitaka temeljem porezne kartice poslodavcima pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada, a najkasnije do isplate plaće ili do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca.

Uređuje se plaćanje predujma poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga na način da se predujam poreza obračunava na iznos primitka nakon odbitka propisanom neoporezivog iznosa od 15.000,00 kn i osnovnog osobnog odbitka.

Propisuje se i obveza samozaduživanja obveznicima poreza na dohodak koji dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuju u paušalnom iznosu odnosno obvezu plaćanja predujma poreza na dohodak više neće utvrđivati Porezna uprava rješenjem, već će se ista utvrđivati na temelju podnesenog Obrasca PO-SD.

Osim toga, uređuje se mogućnost uvida trenutnog poslodavca u neoporezive primitke radnika koje je eventualno ostvario u tijeku poreznog razdoblja kod drugog/drugih poslodavaca, s ciljem ispravnog obračunavanja javnih davanja.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag