Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Dana 16. listopada 2019. zatvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji bi trebao stupiti na snagu dana 1.1.2020. U nastavku navodimo prijedloge važnijih izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u nastavku: Zakon).

Premještanje dobara u drugu državu članicu

Predlaže se pojednostavljenje postupka oporezivanja prijenosa dobara iz tuzemstva u druge države članice u okviru tzv. aranžmana za premještanje dobara za potrebe naknadne isporuke tih dobara poreznim obveznicima iz tih država članica koji imaju pravo preuzeti vlasništvo nad tim dobrima u skladu s postojećim dogovorom između oba porezna obveznika (npr. premještanje dobara iz tuzemstva u skladište kupca ili treće osobe u drugoj državi članici). Prema predloženim izmjenama i dopunama Zakona, uz ispunjenje svih propisanih uvjeta, tuzemni porezni obveznici koji prijenos dobara u druge države članice obavljaju u okviru tzv. aranžmana za premještanje dobara, od 1.1.2020. neće imati obvezu registriranja za potrebe PDV-a i prijavljivanja stjecanja dobara u tim državama članicama. Tuzemni porezni obveznici bi u takvim slučajevima prijenos takvih dobara evidentirali u posebno propisanoj evidenciji i prijavljivali u Zbirnoj prijavi (obrazac ZP), dok bi stjecanje dobara prijavljivali porezni obveznici kojima se ta dobra isporučuju u drugoj državi članici u koju su dobra otpremljena ili prevezena.

Isporuke u nizu

Kod isporuka u nizu kod kojih su isporučena dobra podvrgnuta jedinstvenom prijevozu unutar EU (uključujući i trostrane poslove) u kojima sudjeluju posrednici predlaže se da se isporuka dobara s prijevozom, na koju se primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a, smatra isporuka obavljena posredniku. Iznimno od navedenog, predlaže se da se isporukom dobara s prijevozom smatra isporuka koju je obavio posrednik u slučajevima kada je posrednik svojeg isporučitelja obavijestio o PDV identifikacijskom broju koji mu je izdala država članica iz koje se dobra otpremaju ili prevoze. Posrednikom bi se u predmetnim slučajevima smatrao isporučitelj u nizu različit od prvog isporučitelja, koji sam otprema ili prevozi dobra ili to za njegov račun obavlja treća osoba.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara u druge države članice

Radi činjenice da PDV identifikacijski broj postaje materijalni uvjet za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara u drugu državu članicu, a ne samo formalni uvjet, predlaže se izmjena uvjeta za oslobođenje od plaćanja PDV-a kod isporuka dobara u druge države članice. U skladu s navedenim, tuzemni porezni obveznik ostvario bi pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a za otpremljena ili prevezena dobra u drugu državu članicu pod sljedećim uvjetima:

  • dobra se isporučuju drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koja djeluje kao takva, u toj drugoj državi članici,
  • porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, kojoj se obavlja isporuka registrirana je za potrebe PDV-a u toj drugoj državi članici te je isporučitelju dana svoj PDV identifikacijski broj.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a u predmetnim slučajevima ne bi se moglo primijeniti ako tuzemni porezni obveznik ne podnese Zbirnu prijavu (Obrazac ZP) te ako u njoj ne iskaže sve propisane (i točne) podatke.

Primjena snižene stope PDV-a na ugostiteljske usluge

Predlaže se primjena snižene stope PDV-a od 13% i na isporuke pripremanja i usluživanja jela u ugostiteljskim objektima.

Povećanje praga za primjenu oporezivanja prema naplaćenoj naknadi

Predlaže se povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn, odnosno da porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 7.500.000,00 kn bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke. U skladu s navedenim prijedlogom, porezni obveznici kojima vrijednost isporuka dobara i usluga u 2019. neće biti veća od 7.500.000,00 kn mogu se odlučiti za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama već od 1.1.2020., pod uvjetom da do 20. siječnja 2020. podnesu pisanu izjavu Poreznoj upravi.

Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa

Predlaže se brisanje uvjeta za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga. Brisanjem predmetnih uvjeta, primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a  omogućila bi se svim poreznim obveznicima koji obavljaju određene djelatnosti od javnog interesa neovisno o tome teže li ostvarivanju dobiti te raspodjeljuju li ostvarenu dobit ili ne.

Ispravak PDV-a kod isporuka inozemnim poreznim obveznicima

Predlaže se mogućnost ispravka (umanjenja) iznosa PDV-a zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate i u slučajevima kada su dobra ili usluge isporučene poreznim obveznicima koji nemaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i nisu u tuzemstvu registrirani za potrebe PDV-a, pod uvjetom da takvi porezni obveznici obavijeste isporučitelja da nisu zatražili povrat PDV-a prema odredbama čl. 67. ili 68. Zakona.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag