Povrati sredstava u proračun

Za obavljanje djelatnosti radi kojih su osnovani, proračunski korisnici sredstva, u pravilu, dobivaju iz nadležnih proračuna (državnog proračuna ili proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave). Veliki broj proračunskih korisnika više nema svoje račune u bankama, tako da im nadležni proračuni ne doznačavaju sredstva i sve se transakcije obavljaju preko jednoga jedinstvenog novčanog računa proračuna. Kod takvih proračunskih korisnika (koji nemaju račune), ne može se dogoditi situacija da ostvare višak doznačenih sredstva iz proračuna nad utrošenim, ali mogući su slučajevi pogrešno zadanih (neopravdanih ili nezakonitih) plaćanja s računa proračuna, koja sredstva se moraju vratiti u proračun.

Kod onih proračunskih korisnika koji imaju račune, može se dogoditi da tijekom proračunske godine prime više sredstava iz nadležnog proračuna nego što ih utroše, i ta sredstva moraju vratiti u proračun. Isto tako, može se dogoditi da su sredstvima primljenim iz proračuna izvršili neopravdana i/ili nezakonita plaćanja, pa i takva sredstva moraju vratiti u nadležni proračun.

I kod samih JLP(R)S-a mogu se dogoditi pogrešno zadane isplate iz proračuna, za koja treba zatražiti povrat i uplatu u proračun.

Povrati više doznačenih sredstava iz proračuna

Povrat više doznačenih sredstava propisan je za korisnike državnog proračuna zakonom o izvršavanju državnog proračuna za pojedinu proračunsku godinu. Primjerice za 2018., člankom 10. Zakona o izvršavanju propisano je da će korisnici biti obvezni sredstva doznačena iz Državnog proračuna RH za 2018., a za koja neće imati iskazane obveze u Bilanci na dan 31.12.2018., vratiti na račun državnog proračuna.

JLP(R)S-i ova pitanja u pravilu uređuju odlukama o izvršavanju proračuna za pojedinu godinu.

Povrati nezakonito/neopravdano utrošenih sredstava iz proračuna

Više propisa uređuju ove povrate sredstava u proračun.

Zakon o proračunu (u čl. 59.) propisuje sljedeće:

  • ako se naknadno utvrdi da je isplata iz proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, proračunski korisnik mora odmah zahtijevati povrat proračunskih sredstava u proračun, te
  • ako se proračunskim nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu ili proračunu, inspektor proračunskog nadzora donosi rješenje o povratu sredstava u proračun.

Pravilnikom o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava propisan je način povrata sredstava i vođenja evidencija o povratu sredstava za proračunske korisnike državnog proračuna. Pravilnik u čl. 15. propisuje da ako se sredstva isplaćena iz državnog proračuna ne utroše u roku u kojem su trebala biti utrošena i/ili ako se utvrdi da je isplata sredstava iz državnog proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, korisnik koji je dao nalog za plaćanje dužan je odmah zatražiti povrat sredstava u državni proračun. Pritom se:

  • ako je povrat ostvaren u godini u kojoj je izvršena isplata, sredstva vraćaju u državni proračun u korist rashoda/izdatka koji je terećen u trenutku isplate odnosno
  • ako se sredstva odnose na rashode/izdatke izvršene prethodnih godina, vraćaju se u državni proračun u korist ostalih nespomenutih prihoda.

Ako se utvrdi nezakonita ili neopravdana isplata iz proračuna, odmah se mora zahtijevati povrat proračunskih sredstava u proračun.

Uputu o povratu sredstava u državni proračun daje korisnik koji je dao nalog za plaćanje.

Pravilnikom je također propisano da je korisnik koji je dao nalog za plaćanje i uputu o povratu sredstava u državni proračun dužan voditi evidencije o povratu sredstava u državni proračun, sastaviti godišnji izvještaj o povratima sredstava i dostaviti ga nadležnom razdjelu, koji Ministarstvu financija dostavljaju objedinjeni godišnji izvještaj o povratima sredstava.

Svaki JLP(R)S trebao bi odlukom, uputom ili na drugi način urediti postupanja s povratima sredstava u proračun JLP(R)S-a i s time upoznati proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

 

 

 

Natrag