Računski plan sastavni je dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 158/23), koji je donesen na temelju čl. 134. st. 1. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21). Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu i nadalje, a u knjigovodstvenim evidencijama primjenjuje se od 1. siječnja 2025. godine. Računovodstveno evidentiranje za 2023. i 2024. godinu obavit će se prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Računskim planom proračuna utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedi­nih računa po kojima su obveznici primjene proračunskog računovodstva obvezni knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode/primitke i rashode/izdatke.

Računi su razvrstani na razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne raču­ne. Osnovni računi mogu se raščlanjivati, prema potrebama, na analitičke i poda­nalitičke račune. Raščlanjivanje osnovnih računa u Računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.

Računski plan sadrži 10 razreda, i to:
› 0 Nefinancijska imovina,
› 1 Financijska imovina,
› 2 Obveze,
› 3 Rashodi poslovanja,
› 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine,
› 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova,
› 6 Prihodi poslovanja,
› 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine,
› 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja i
› 9 Vlastiti izvori.

Razredi 0, 1, 2 i 9 jesu razredi u kojima se prate promjene i stanja imovine, obveza i vlastitih izvora. Pregled stanja imovine i obveza temelj je za izračunavanje pokazatelja održivosti aktivnosti JLP(R)S-a i proračunskih korisnika, a to su:
– financijska neto vrijednost (razlika između financijske imovine i obveza) i
– neto vrijednost (razlika između ukupne imovine i obveza).

Razredi 3, 4, 5, 6, 7 i 8 jesu razredi u kojima se prema propisanoj ekonomskoj klasifikaciji prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti. Ekonomska klasifikacija prikaz je prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe.

Računski plan sastavljen je tako da osigurava praćenje nastalih poslovnih događaja, promjena i transakcija u glavnoj knjizi, ali i planiranje potrebnih sredstava i izvještavanje o kori­štenim sredstvima, jedinstveno za sve JLP(R)S-e, proračunske i izvanproračunske korisnike.

Sadržaj priručnika možete pogledati ovdje.