Računski plan sastavni je dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), koji je donesen na temelju čl. 99. st. 2. i čl. 100. st. 1. Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 87/08 – 15/15). 
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu koji je donesen 2014. godine u primjeni je za računovodstveno evidentiranje od početka 2015. godine. Neznatno je izmijenjen i dopunjen krajem listopada 2015. godine, a temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu iz rujna 2016., dogodile su se izmjene i dopune u samome Računskom planu: neki su odjeljci, podskupine i osnovni računi brisani, nekima je izmijenjen naziv, a neki novi su uvedeni u Računskom planu proračunskog računovodstva. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu s početka 2018. godine sam Računski plan je dopunjen u dijelu izvanbilančne evidencije s novim odjeljcima i osnovnim računima za iskazivanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku. Posljednjim izmjenama Pravilnika u 2020. godini ponovo su neki odjeljci, podskupine i osnovni računi u Računskom planu brisani, nekima je izmijenjen naziv, a neki novi su uvedeni.
Računski plan koji je pred nama primjenjuje se na računovodstveno evidentiranje od 1. siječnja 2021. godine, a po prvi puta se primjenjuje u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.
Računskim planom proračuna utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po kojima su proračuni i proračunski korisnici obvezni knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode/primitke i rashode/izdatke.
Računi su razvrstani na razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune. Osnovni računi mogu se raščlanjivati, prema potrebama, na analitičke i podanalitičke račune. Raščlanjivanje osnovnih računa u Računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.
Računski plan sadrži 10 razreda, i to:
› 0 Nefinancijska imovina,
› 1 Financijska imovina,
› 2 Obveze,
› 3 Rashodi poslovanja,
› 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine,
› 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova,
› 6 Prihodi poslovanja,
› 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine,
› 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja i
› 9 Vlastiti izvori.
Razredi 0, 1, 2 i 9 jesu razredi u kojima se prate promjene i stanja imovine, obveza i vlastitih izvora. Pregled stanja imovine i obveza temelj je za izračunavanje pokazatelja održivosti aktivnosti proračuna i proračunskih korisnika, a to su:
– financijska neto vrijednost (razlika između financijske imovine i obveza) i
– neto vrijednost (razlika između ukupne imovine i obveza).
Razredi 3, 4, 5, 6, 7 i 8 jesu razredi u kojima se prema propisanoj ekonomskoj klasifikaciji prate tekuće, kapitalne i financijske aktivnosti. Ekonomska klasifikacija prikaz je prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe.
Računski plan sastavljen je tako da osigurava praćenje nastalih poslovnih događaja, promjena i transakcija u glavnoj knjizi, ali i planiranje potrebnih sredstava i izvještavanje o korištenim sredstvima, jedinstveno za sve proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike.

Sadržaj priručnika možete pogledati ovdje.