Rad i odgovornost revizijskih odbora

- rad i suradnja s revizorima, nadzornim odborima, upravom i skupštinom

 

Zagreb, 4. prosinca 2019., (srijeda)
Hotel Central, Zagreb, Branimirova 3 (Ulaz iz Petrinjske ulice)

Početak u 10,00 sati

Prijam od 9,15 sati

Završetak oko 16,00 sati

 

Program praktikuma:

1. Osnivanje i organizacija revizijskih odbora

2. Revizijski odbori prema Direktivi 2014/56/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja

3. Revizijski odbori prema Uredbi (EU) 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim zahtjevima zakonske revizije subjekata od javnog interesa

4. Nadležnosti nadzornog odbora i komisija nadzornog odbora prema Zakonu o trgovačkim društvima

5. Uloge i odgovornosti revizijskog odbora prema Zakonu o reviziji

6. Odnos revizijskog odbora i uprave

7. Odnos revizijskog odbora, nadzornog odbora i skupštine

8. Odnos revizijskog odbora i eksterne revizije

9. Odnos revizijskog odbora i funkcije interne revizije i drugih službi

10. Rasprava i odgovori na pitanja polaznika praktikuma

 

Predavači:

Prof. dr. sc. Boris Tušek

mr. sc. Mladen Štahan

Kotizacija uključuje:

- ručak i napitak

- pisani materijal (uvezane preslike slajdova predavača) i radni pribor (blok i olovka)

- sudjelovanje u radu i raspravama na praktikumu i odgovore na pitanja

Iznos kotizacije: 

Naknada za praktikum s uključenim PDV-om iznosi 1.200,00 kn po sudioniku (960,00 kn i 240,00 kn PDV-a).

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 1.100,00 kn (880,00 kn i 220,00 kn PDV-a) po polazniku. 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 1.100,00 kn (880,00 kn i 220,00 kn PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr; ili faxa: 01 46 11 411.

OVLAŠTENI REVIZORI: prema prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom na ovom praktikumu ovlaštenim revizorima priznat će se 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz područja revizije, OZNAKA „A“.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza, u kojem slučaju će uplaćene kotizacije biti odmah vraćene na račune uplatitelja.

Važne napomene polaznicima TEB-ovog praktikuma:

  1. Prijavu za praktikum i sl. potrebno je dostaviti u TEB najkasnije 3 radna dana prije održavanja, kako bismo mogli osigurati mjesto i pisani materijal za sve zainteresirane polaznike.
  2. Kotizaciju za praktikum i sl. potrebno je unaprijed uplatiti na žiro račun TEB-a, jer se polaznicima osigurava mjesto prema redoslijedu primljenih uplata. Ako ima slobodnih mjesta, kotizacija se može uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu (uz izdavanje fiskalnog računa).
  3. Uplaćene kotizacije vraćamo uplatiteljima na njihov žiro račun uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja obavijeste TEB o svojoj spriječenosti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Vaš TEB