Vrijeme održavanja: 12. 3. 2021. (petak)
Trajanje praktikuma: od 9,00 do 15,00 h

* bodovi za ovlaštene revizore

Polaznici će na ovom webinaru saznati sve o primjeni poreznih propisa i računovodstvenih standarda kod izrade i sastavljanja prijava poreza na dobit za 2020. (PD, PD-NN, PD-IPO i PD-KID)

Iz programa izdvajamo: 

 • Što je novo u oporezivanju dobiti za 2020., a što od 1.1.2021.?
 • Novi obrasci poreznih prijava za 2020.
 • Razlike između računovodstvene i porezne dobiti/gubitka
 • Što umanjuje osnovicu poreza na dobit?
 • Koja potraživanja se mogu otpisati?
 • Što se smatra porezno nepriznatim rashodima?
 • Koje porezne olakšice mogu koristiti dobitaši?
 • Kamate prema poreznim propisima
 • Primjena novčanog načela u oporezivanju dobiti
 • Tko sastavlja Izvješće o povezanim osobama?
 • Tko podnosi PD-KID obrazac?

Program:

I. Računovodstvo i porez na dobit

1. Računovodstvo kao podloga za obračun poreza na dobit

2. Financijski izvještaji za 2020. kao osnova za sastavljanje PD obrasca
    - propisane pozicije bilance i računa dobiti i gubitka
    - GFI i PD u slučaju statusnih promjena, stečaja i likvidacije

3. Utvrđivanje poslovnog rezultata i osnovice za obračun poreza na dobit
    - stalne i privremene razlike između računovodstvene i oporezive dobiti
    - amortizacija prema računovodstvenim i poreznim propisima
    - porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje zaliha
    - porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
    - revalorizacija i porez na dobit
    - odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze  (MRS 12/HSFI 14 i HSFI 12)

4. Računovodstvena vs. porezna dobit/gubitak
    - računovodstvena dobit i porezni gubitak
    - računovodstveni gubitak i obveza za porez na dobit
    - pokriće računovodstvenog i prijenos poreznog gubitka

II. Sastavljanje Prijava poreza na dobit za 2020.

1. Sastavljanje Prijave poreza na dobit (PD) 
    - novi PD obrazac za 2020.
    - porezni tretman prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima
    - primjena poreznih stopa u 2020.
    - porezno (ne)priznati rashodi
    - porezno dopustivi otpisi potraživanja i vrijednosna usklađenja za 2020.
    - primjena pravila o poreznom priznavanju kamata
    - stavke koje smanjuju poreznu osnovicu
    - korištenje poreznih olakšica
    - uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
    - iskazivanje prijenosa poreznih gubitaka
    - izračun predujmova poreza na dobit za 2021.
    - obvezatni prilozi uz PD obrazac

2. Sastavljanje Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN) 
    - primjena novčanog načela kod oporezivanja dobiti
    - utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu
    - propisana uvećanja i umanjenja porezne osnovice
    - primjer utvrđivanja porezne osnovice i poreza na dobit prema novčanom načelu

3. Sastavljanje Izvješća o poslovnim odnosima između povezanih osoba
    - Obrazac PD-IPO – evidentiranje poslovnih događaja između povezanih osoba
    - tko se smatra povezanim osobama?
    - porezni tretman transakcija između povezanih osoba
    - kamate između povezanih osoba za 2020. i novosti u 2021.
    - primjeri iskazivanja transakcija u Obrascu PD-IPO

4. Sastavljanje Izvješća o dobiti kontroliranog inozemnog društva
    - tko podnosi Obrazac PD-KID za 2020.?
    - primjer popunjavanja PD-KID obrasca

5. Novosti u oporezivanju dobiti u 2021.
    - smanjenje porezne stope za male i srednje poduzetnike
    - porezno priznati otpisi kod kreditnih institucija
    - usklađenje transfernih cijena – kompenzacijsko usklađenje

Predavačice: mr. sc. Ida Dojčić i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 700,00 kn po sudioniku.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju 630,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada po polazniku 600,00 kn, ako je pretplata za 2021. godinu plaćena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, molimo vas da dostavite prijavnicu i uplatite kotizaciju čim prije, a najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste organizacije prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti lik za povezivanje na webinar.

Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija smo dobili prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu sa točnim podacima, a u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.