U Nar. nov., br. 100 od 18. rujna 2015. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošari­nama koji stupa na snagu dana 26. rujna 2015.

Izmjenama i dopunama Zakona usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, te u Zakon unosi izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe.

Izmjenama i dopunama Zakona, između staloga, uvodi se primjena snižene stope trošarine za male nezavisne pivovare.

Mala nezavisna pivovara je pivovara s godišnjom proizvodnjom piva do 125.000 hektolitara koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. pravno i ekonomski je nezavisna od bilo koje druge pivovare
 2. koristi proizvodne (nadzemni i podzemni prostori) i skladišne prostore fizički odvojene od prostora bilo koje druge pivovare u kojoj se proizvodi pivo i
 3. ne proizvodi pivo prema licenciji.

Također, izmjenama i dopunama Zakona uvodi se institut direktne isporuke koji omogućuje da ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj, temeljem posebnog odobrenja nadležnog carinskog ureda, mogu odrediti mjesto primitka trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj koje je različito od mjesta primitka navedeno u njihovim statusnim odobrenjima.

Nadalje, izmjenama i dopunama Zakona propisuje se jednostavnije i svrsishodnije uređenje postupanja s trošarinskim proizvodima na tržnicama i mjestima prigodne prodaje. Stoga, između ostalog, ukida se postojeća obveza pribavljanja pisane suglasnost nadležnog carinskog ureda za prodaju alkohola i alkoholnih pića na mjestima gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima, ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode.

Ostale izmjene i dopune Zakona donose izmjene u svezi:

 • općih odredbi o nadzoru nad provedbom Zakona,
 • mjera radi osiguranja naplate trošarinskog duga,
 • mjera nadzora nad ubranim duhanom,
 • posebnosti nadzora nad energentima sukladno pravnoj praksi Suda Europske unije i dobroj praksi drugih država članica Europske unije,
 • posebnosti nadzora nad energentima radi sprječavanja kriminalnih aktivnosti s uljima za podmazivanje (lubrikantima) te proizvodima iz tarifne oznake 3826 00 90,
 • nomotehničkog uređenja odredbi o trenutku nastanku obveze obračunavanja trošarine na duhanske prerađevine koje su predmet označavanja fiskalnim duhanskim markicama,
 • uređenja postupanja kod obračuna i plaćanja duga kod nepravilnosti,
 • usklađivanja s obvezom ispunjavanja uvjeta u odnosu na zdravstvena upozorenja, jedinstvenu identifikacijsku oznaku i sigurnosni element zaštite na pakiranjima duhanskih prerađevina za prodaju na malo, a vezano uz označavanje duhanskim markicama, te
 • izmjenu prekršajnih odredbi.

Objavljeno: 23.09.2015.

natrag