Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet (Nar. nov., br. 23/15)

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet donesena je temeljem Zakona o ustanovama (Nar. nov., br. 76/93 - 35/08). Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet osnovana je Uredbom o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet (Nar. nov., br. 16/95), kao ustanova za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost u obrazovanju i znanosti. Osnivač CARNet-a je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost. CARNet ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet (Nar. nov., br. 16/95). Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 7.3.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_23_478.html

Objavljeno: 03.03.2015.

natrag