U Nar. nov., br. 110/15 od 13. listopada 2015. objavljene su izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima (u nastavku: ZTD) i Zakona o sudskom registru (u nastavku: ZSR), te dopune Zakona o sudskim pristojbama (u nastavku: ZSP), a koje su stupile na snagu 1. studenoga 2015. godine.

Navedenim izmjenama i dopunama uvode se, između ostalog bitne promjene u pogledu objave upisa u sudski registar. Tako od tog datuma trgovački sud više ne objavljuje upise u sudski registar u »Narodnim novinama«, već na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar (https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1). Upisi se objavljuju bez odgađanja.

Posljedično tome više se ne smatra da je upis objavljen istekom dana kad izađu »Narodne novine« u kojima je objavljen, već se smatra da je upis objavljen istekom dana objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Također, prema izmijenjenom čl. 18. ZSR-a podaci o upis u registar objavljuju se bez odgađanja po pravomoćnosti rješenja o upisu u registar, a smatra se da je upis objavljen istekom dana objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Gdje se objavljuju podaci i priopćenja društva?

Isto tako, ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se također više ne objavljuju u »Narodnim novinama«, već na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Kada govorimo o zakonskom određenju, tako će primjerice biti u slučaju:

- objave odluke o prestanku d.d. i d.o.o. (čl. 368. st. 3. i 472. st .1. ZTD-a)

- nakana o sniženju temeljnog kapitala d.o.o. (čl. 463. st. 2. ZTD-a)

- Pozi članovima i vjerovnicima pripojenoga društva da u primjerenome roku, koji mora iznositi najmanje mjesec dana, prijave svoje zahtjeve za naknadom štete koju su pretrpjeli pripajanjem protiv članova uprave i članova nadzornog odbora pripojenoga društva (čl. 545. st. 2. ZTD-a).

S obzirom na ovu izmjenu ZTD-a, provedeno je usklađivanje i u ZSR-u. Tako će se primjerice na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, umjesto u "Narodnim novinama" objaviti:

- pravomoćno rješenje o prestanku subjekta upisa (čl. 64. st. 6. ZSR-a),

- rješenje o upisu pripajanja (čl. 73. st. 9. ZSR-a).

Koliki je trošak objave na internetskoj stranici sudskog registra?

Prilikom podnošenja podneska kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave na internetskoj stranici sudskog registra, predlagatelj je dužan platiti sudsku pristojbu u iznosu od 100,00 kn (dodani Tbr. 26. st. 5. Tarife sudskih pristojbi).

U kojem obliku se dostavljaju podaci i priopćenja čija se objava traži?

Predlagatelj je dužan podatke i priopćenja čiju objavu traži dostaviti na papiru i u elektroničkom obliku na mediju pogodnom za prijenos podataka.

Objavljeno: 27.11.2015.

natrag