Pravilnik o  provedbi Mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i Podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. donesen je temeljem Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 30/15). Upravljačko tijelo Programa u smislu čl. 66. Uredbe (EU) br. 1305/2013 je Ministarstvo poljoprivrede. Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 22.10.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_111_2146.html

Objavljeno: 16.10.2015.

natrag