U Nar. nov., br. 94 od 2. rujna 2015. objavljen je Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi  (2015. - 2017.) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1823.html s primjenom od 1. srpnja 2015.

Objavljeno: 04.09.2015.

natrag