Na temelju čl. 192. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.d., Zagreb, Širolina 4, (Poslodavac i/ili Društvo), s jedne strane i Nezavisni cestarski sindikat, Zagreb, Širolina 4, s druge strane (Sindikat) zaključili su u Zagrebu dana 4. kolovoza 2015. godine II. DODATAK KOLEKTIVNOG UGOVORA. Ovim Dodatkom Kolektivnog ugovora mijenja se i dopunjuje Kolektivni ugovor Društva sklopljen dana 3. srpnja 2015. godine.

Ovaj Dodatak primjenjuje se od 1. dana u mjesecu u kojem je Dodatak sklopljen i objavljuje se na oglasnoj ploči na poslovnoj adresi Poslodavca.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_95_1840.html

Objavljeno: 07.09.2015.

natrag