U Nar. nov., br. 157 od 31.12.2014. objavljeni su:

Svi Pravilnici stupaju na snagu 1. siječnja 2015. osim:

 • čl. 70. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima koji stupa na snagu 1. srpnja 2015., čl. 20., čl. 39. u dijelu koji se odnosi na donošenje rješenja osiguraniku po osnovi pomorac - član posade broda u međunarodnoj plovidbi i obvezu plaćanja predujma do donošenja rješenja osiguraniku po osnovi pomorac - član posade broda u međunarodnoj plovidbi i čl. 72. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016.;
 • čl. 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak u dijelu koji se odnosi na obvezu obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak i dostave propisanih izviješća i evidencija za porezne obveznike koji su ostvarili dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka odnosno za društva za upravljanje i osobe koje temeljem ugovornog odnosa upravljaju financijskom imovinom iz čl. 51. st. 8. i 10. Zakona te čl. 11. i 24. toga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na oporezivanje kapitalnih dobitaka stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

Najvažnije novine koje donose navedeni Pravilnici odnose se na sljedeće:

 

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima
  • Oslobođenje obveza doprinosa na osnovicu za osobe mlađe od 30 godina života po osnovi ugovora o radu na neodređeno vrijeme
  • Promjena načina utvrđivanja obveza doprinosa samostalnim obveznicima doprinosa

 

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
  • ­ Promjena načina oporezivanja - novi kriteriji
  • ­ Oporezivanje kamata na štednju od 1. siječnja 2015.
  • ­ Obveza isplata na račun
  • ­ Stipendije i primici poslijediplomanata, poslijedoktoranada, istraživača i znanstvenika
  • ­ Obrazac DOH i podnošenje prijave poreza na dohodak za 2014.
  • ­ Izmjene vezane uz izvješćivanje na obrascu JOPPD od 1. siječnja 2015.

 

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
  • ­Detaljnije odredbe o mjestu oporezivanja elektroničkih usluga, telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i TV emitiranja koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici
  • ­Ukidanje obveze podnošenja konačnog obračuna PDV-a (PDV-K)
  • ­Postupak oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama
  • ­Obvezu ispravka pretporeza za zalihe dobara
  • Proširenje odredbi o odgovornosti poreznog obveznika u cilju zaštite državnog proračuna kada će porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga u tuzemstvu biti odgovoran za plaćanje PDV-a
  • ­Suspendiranje PDV identifikacijskog broj
  • ­Definiciju građevinskog zemljišta i prvog nastanjena te rekonstruiranih građevina
  • ­Sniženu stopu za lijekove
  • ­Nove obrasce

 

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit
  • Promjena načina oporezivanja - primjena novih kriterija
  • Nove odredbe Direktive Vijeća 2014/86/EU
  • Porez po tonaži broda
  • Novi kriteriji za korištenje olakšice za reinvestiranu dobit

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag