U Nar. nov., br. 73 od 18.6.2013. objavljen je Zakon o porezu na dodanu vrijednost (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 26.6.2013., osim čl. 1. do 39., čl. 40. stavka 1. točaka a), b), c), d), e), f), g), h), i) i l) te st. 2., 3. i 5., čl. 41. do 74., čl. 75. st. 1., 2., st. 3. toč. a), b), d) i e) te st. 4. i 5., čl. 76. do 135., čl. 137. do 139., čl. 140. st. 2., čl. 141. i čl. 142. koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji (tj. 1.7.2013.).

Članak 40. st. 1. toč. j) i k) i st. 4. te čl. 75. st. 3. toč. c) ovoga Zakona stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Članak 135. ovoga Zakona prestaje važiti 1. siječnja 2015. godine.

 

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaje važiti:

- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09, 22/12 i 136/12), i

- Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09, 89/11, 29/12, 64/12 i 146/12).

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe čl. 17. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Nar. nov., br. 83/02) u dijelu kojim se propisuju oslobođenja od plaćanja PDV-a.

 

Zbog pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju s danom 1.7.2013. uspostavlja se novi način obračunavanja i plaćanja PDV-a. Zbog usklade s pravnom stečevinom Europske unije, Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

- Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11. 12. 2006.) sa zadnjom izmjenom Direktive Vijeća 2010/88/EU od 7. prosinca 2010. kojom se mijenja Direktiva 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u dijelu koji se odnosi na trajanje obveze pridržavanja minimalne standardne stope (SL L 326, 10. 12. 2010.),

- Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. kojom se utvrđuju detaljna pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđen u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području države članice povrata nego u nekoj drugoj državi članici (SL L 44, 20. 2. 2009.),

- Trinaesta Direktiva Vijeća 86/560/EEZ od 17. studenoga 1986. o usklađivanju zakona država članica vezano za porez na promet - postupci za povrat poreza na dodanu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na području Zajednice (SL L 326, 21. 11. 1986.).

Zbog operativnog postupanja sadašnjih i budućih poreznih obveznika iz Zakona izdvajamo sljedeće odredbe:

-  Poreznim obveznicima koji prema raspoloživim podacima Porezne uprave na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju transakcije s inozemnim poreznim obveznicima Porezna uprava dodijelit će PDV identifikacijski broj iz čl. 77. st. 6. ovoga Zakona ili će ga dodijelit po podnesenom zahtjevu poreznog obveznika. Žalba na rješenje se može podnijeti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

- Porezni obveznici koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju biti obveznici PDV-a obvezni su u roku od dva mjeseca od dana stupanja snagu ovoga Zakona podnijeti konačni obračun PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

- Porezni obveznici koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona postaju obveznici PDV-a obvezni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za prijavu u registar obveznika PDV-a ako su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili vrijednost isporuka veću od iznosa propisanog u čl. 90. st. 1. ovoga Zakona (tj. 230.000,00 kn bez PDV-a).

- Porezni obveznik koji je obveznik poreza na dohodak PDV može obračunavati na temelju primljene ili naplaćene naknade za isporučena dobra i obavljene usluge. Navedeno se ne primjenjuje na isporuke dobara unutar Europske unije, na stjecanje dobara unutar Europske unije, na isporuke ili premještanje dobara iz čl. 30. st. 8. i 9. ovoga Zakona, na usluge iz čl.  17. st. 1. ovoga Zakona i isporuke dobara, za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema čl. 75. st. 1. toč. 6. i čl. 75. st. 2. i 3. ovoga Zakona te u slučaju iz čl. 7. st. 9. ovoga Zakona. Porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge. Porezni obveznik u računu mora navesti »obračun prema naplaćenoj naknadi«. Navedene odredbe primjenjuju se do 31. prosinca 2014.

- U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar financija donijet će pravilnik u vezi s predmetom oporezivanja, poreznim obveznicima, isporuci dobara, obavljanju usluga, stjecanju dobara unutar Europske unije, trostranim poslom, mjestu obavljanja usluga, nastanku oporezivog događaja i obveze obračuna PDV-a, poreznoj osnovici, poreznoj osnovici kod uvoza dobara, oslobođenjima od PDV-a za djelatnosti od javnog interesa, oslobođenjima od PDV-a za ostale djelatnosti, oslobođenjima od PDV-a pri uvozu, pravu odbitka pretporeza kod isporuka novih prijevoznih sredstava, uvjetima za odbitak pretporeza, ograničenjima prava na odbitak pretporeza, podjeli pretporeza, ispravku odbitka pretporeza, ispravku pretporeza kod isporuke gospodarskih dobara, obvezi plaćanja PDV-a, postupak dodjele PDV identifikacijskog broja, postupak za prijavu u registar obveznika PDV-a, itd., a u roku od četiri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji pravilnik iz čl. 76. st. 10. ovoga Zakona (u vezi izdavanja rješenja i plaćanja PDV-a pri uvozu).

O svim novinama iz Zakona i Pravilnika pisati ćemo u časopisu FIP te izlagati na seminarima TEB-a koje planiramo organizirati.

Objavljeno: 20.06.2013.

natrag